top of page

algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LABOR INTERNATIONAAL B.V.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten,

afkomstig van c.q. gesloten met Labor Internationaal B.V.

 

1.2   Afwijking van deze algemene voorwaarden is uitsluitend mogelijk voor zover door Labor Internationaal B.V.

schriftelijk is geaccepteerd.

 

Artikel 2: Offerte en bestelling

 

2.1   Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan zijn vrijblijvend. Labor Internationaal B.V. is eerste gebonden,

nadat zij een opdracht, respectievelijk verkoop, definitief schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk bevestigd.

 

2.2   Opdrachten, verstrekt aan vertegenwoordigers van Labor Internationaal B.V., agenten of andere tussenpersonen, verkrijgen eerst rechtsgeldigheid na schriftelijke bevestiging door Labor Internationaal B.V.

 

Artikel 3: Levering

 

3.1   Alle leveringen geschieden vanaf de magazijnen van Labor Internationaal B.V.

 

3.2   Vanaf het moment, dat de goederen geleverd zijn draagt de koper/opdrachtgever het risico voor alle directe en

indirecte schade, welke aan of door deze goederen voor de koper/opdrachtgever of voor derden mochten ontstaan.

 

3.3   De opgegeven levertijden, in de aanbiedingen, bevestigen en/of contracten worden zoveel mogelijk in acht genomen,

doch zij zijn niet bindend. Overschrijding van de levertijden geeft de koper/opdrachtgever nog niet het recht

de opdracht te annuleren, of de betaling van de goederen te weigeren en leidt niet tot enige vergoeding van

Labor Internationaal B.V. aan de koper of opdrachtgever.

Labor Internationaal B.V. is tevens gerechtigd een opdracht in zijn geheel danwel achtereenvolgens in gedeelten te

leveren. Slechts bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van

Labor Internationaal B.V., zal Labor Internationaal B.V. in nader overleg treden met de koper of opdrachtgever.

 

3.4   Bij gedeeltelijke levering is Labor Internationaal B.V. gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de koper of opdrachtgever te factureren en daarvan betaling te verlangen. Ook voor deellevering geldt hetgeen is opgenomen

onder artikel 6 van deze voorwaarden.

 

Artikel 4: Prijzen

 

4.1   Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventueel bijkomende kosten.

 

4.2   De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de offerte. Indien na het afgeven van een bindende offerte of

na aanvaarding van een opdracht prijsverhogende omstandigheden optreden, die buiten de invloed van

Labor Internationaal B.V. vallen, zoals stijging der lonen of de prijzen van materialen,

danwel regeringsmaatregelen, zoals sociale lasten, omzetbelasting, en dergelijke en eventueel

waardevermindering van Nederlandse valuta of wijziging van buitenlandse valuta, is Labor Internationaal B.V.  

gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

 

4.3   Bij opdrachten onder de Euro 250,- word Euro 7,50 administratie- en verzendkosten in rekening gebracht..

 

Artikel 5: Reclames

 

5.1   Reclames over direct waarneembare gebreken dienen binnen 10 dagen na levering door de koper cq. opdrachtgever

bij Labor Internationaal B.V.  te worden ingediend, bij gebreke waarvan het reclamerecht uit dien hoofde zal

zijn vervallen.

5.2   Reclames over direct waarneembare gebreken dienen binnen 10 dagen na levering door koper cq. opdrachtgever bij

Labor Internationaal B.V. schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan het reclamerecht uit dien hoofde

zal zijn vervallen. De koper cq. opdrachtgever heeft bij – naar beoordeling van Labor Internationaal B.V.  –

terechte de klant de keuze tussen kosteloze vervanging van de geleverde zaken danwel een prijsreductie.

Tot meer is Labor Internationaal B.V.  niet gehouden. In het bijzonder is Labor Internationaal B.V.  niet

aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of vervolgschade van de opdrachtgever (zie ook hierna artikel 7).

 

Artikel 6: Betaling

 

6.1   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de door Labor Internationaal B.V.  verzonden

facturen zonder enige korting ofverrekening plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

 

6.2   De koper/opdrachtgever is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.

 

6.3   Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. Indien de opdrachtgever meent aanspraak

in welke vorm dan ook jegens Labor Internationaal B.V.  te kunnen doen gelden, is hij niettemin gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten.

 

6.4   Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever – zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist – een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2%. Telkens na afloop van een vol jaar wordt het bedrag, waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar opgebouwde rente.

 

6.5   Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever voorts gehouden tot voldoening van alle buitengerechtelijke en

gerechtelijke incassokosten (volledige kosten van juridische bijstand daaronder begrepen), welke

minimaal E 250,- exclusief omzetbelasting zullen bedragen.

 

6.6   Van opdrachtgever cq. koper ontvangen betalingen zullen allereerst in mindering strekken op de kosten en de vertragingsrente. Ontvangen betalingen worden vervolgens steeds eerst op de oudste openstaande

factuur afgeboekt.

 

Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid

 

7.1   Behoudens een eventuele fabrieksgarantie wordt voor geleverde goederen geen garantie gegeven.

 

7.2   Garantiebepalingen zijn overigens slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik

van de geleverde goederen.

 

7.3   Expeditie, in de ruimste zin van het woord, van de goederen komt voor risico van de opdrachtgever.

 

7.4   Behoudens opzet of grove schuld zal Labor Internationaal B.V.  niet aansprakelijk zijn voor enige schade door opdrachtgever geleden, waaronder begrepen schade aan eigendommen van opdrachtgever, schade aan

eigendommen van derden, bedrijfs- of stagnatieschade, danwel enige andere gevolgschade en schade als gevolg

van aansprakelijkheid jegens derden.

 

7.5   Indien en voorzover Labor Internationaal B.V.  ondanks het hiervoor bepaalde, door de bevoegde rechter toch aansprakelijk wordt gesteld in enig geval, zal de aansprakelijkheid van Labor Internationaal B.V.  

jegens de opdrachtgever ui welke hoofde dan ook in alle gevallen zijn begrensd tot het maximum van E 25.000,- per schadeveroorzakend geval.

 

7.6   Opdrachtgever vrijwaart Labor Internationaal B.V.  gaaf en onvoorwaardelijk voor aanspraken van derden

ten gevolge van schade-aanspraken, waarvoor Labor Internationaal B.V.  ingevolge deze voorwaarden tegenover  opdrachtgever niet aansprakelijk zou zijn.

 

Artikel 8: Eigendomsrecht

 

8.1   De krachtens de overeenkomst aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Labor Internationaal B.V.  

en gaat eerst in eigendom over op de afnemer, nadat Labor Internationaal B.V. van de afnemer volledige betaling

van de aan de afnemer geleverde zaken heeft ontvangen.

 

8.2   Zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen niet (stil) worden verpand of vervreemd anders dan

in het kader van een normale bedrijfsuitoefening en bestemming. Bij overtreding wordt de koopprijs

terstond opeisbaar. Bij niet-betaling staat het Labor Internationaal B.V.  vrij de geleverde zaken zonder

ingebrekestelling terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

8.3   De afnemer dient Labor Internationaal B.V.  bij beslag of aanspraken van derden op de door Labor Internationaal B.V.  geleverde goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud nog rust, te informeren en dient direct aan

derden en/of beslagleggers mede te delen welke zaken in eigendom aan Labor Internationaal B.V.  toebehoren.

 

Artikel 9: Rechtskeuze/bevoegdheid

 

9.1   Op alle overeenkomsten met Labor Internationaal B.V.  is Nederlands recht van toepassing.

 

       9.2   De Arrondissementsrechtbank te Arnhem is met uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd kennis te nemen van

alle geschillen, welke uit overeenkomsten met Labor Internationaal B.V. voortvloeien, tenzij de wet de Kantonrechter bevoegd verklaart.

bottom of page